Διεθνές Ιπποκράτειο Ιδρυμα * ΔΙΙΚ

Απεικόνιση του Ιπποκράτη  ΙΠΠΟΚΡΑΤΙΚΟΣ ΟΡΚΟΣ ( Μεταφραση)

    1.                Ορκίζομαι στον Απόλλωνα τον ιατρό και στον Ασκληπιό και  Στην Υγεία και στην Πανάκεια και σ’ όλους τους θεούς και τις θεές,
Που βάζω μάρτυρες, ότι θα εκπληρώσω τον όρκο μου αυτό και το συμβόλαιο αυτό, σύμφωνα με τη δύναμή μου και την κρίση μου.

2.                ‘Οτι θα θεωρώ εκείνον που μου δίδαξε την τέχνη αυτή ίσο με τους γονείς μου, και θα τον κάνω κοινωνό του βίου μου, και θα του προσφέρω από τα δικά μου ό,τι χρειαζεται τους απογόνους του θα θε ωρώ ως αδελφούς μου και θα τους διδάξω την τέχνη αυτή, αν επιθυ μούν να μάθουν, χωρίς μισθό και χωρίς συμφωνία. ‘Οτι θα μεταδώσω τους επαγγελματικούς κανόνες, τα θεωρητικά μαθήματα και τις υπό λοιπες κάθε είδους ασκήσεις στους γιους μου, στους γιους του διδα σκάλου μου, και σε μαθητές που θα έχουν συνδεθή μαζί μου με όρκο και συμβόλαιο, κατά τη συνήθεια των ιατρών, και σε κανένα άλλο.
3.                Θα χρησιμοποιήσω τη θεραπευτική δίαιτα μόνο για ωφέλεια των αρρώστων, όσο εξαρτάται από τη δύναμη και την κρίση μου, και (υπόσχομαι ότι) θα τους προφυλάξω από κάθε βλάβη και αδικία.
4.                Δεν θα χορηγήσω θανατηφόρο φάρμακο σε κανένα, όσο και αν Παρακληθώ, ούτε θα υποδείξω τέτοια συμβουλή. Επίσης δεν θα δώσω  σε γυναίκα φάρμακο εκτρωτικό.
5.                Αγνή και καθαρή θα διατηρήσω τη ζωή μου και την τέχνη μου.
6.                Δεν θα χειρουργήσω οπωσδήποτε αυτούς που πάσχουν από πέτρα, αλλά θα αφήσω την πράξη αυτή στους εξασκημένους.
7.                Σε όσα σπίτια προσκαλούμαι, θα μπαίνω για το καλό των αρρώ στων, κρατώντας τον εαυτόμου μακριά από κάθε θεληματική αδικία
ή άλλη διαφθορά και προ πάντων μακριά από κάθε αφροδισιακή πράξη σε σώματα γυναικών και ανδρών, ελευθέρων ή δούλων.
8.                ‘Οσα Δε κατά την διάρκεια της θεραπείας θα δώ ή θα ακούσω, ή και πέρα από τις ασχολίες μου, στην καθημερινή ζωή όσα δεν πρέπει
ποτέ να κοινολογούνται στους έξω, θα τα αποσιωπώ, θεωρώντας ότι αυτά είναι ιερά μυστικά.
9.                ‘Οσο λοιπόν θα τηρώ τον όρκο μου αυτό και δεν θα τον παρα βιάζω, είθε να πετυχαίνω στη ζωή και στην τέχνη μου, έχοντας καλό όνομα πάντοτε ανάμεσα στους ανθρώπους εάν όμως τον παραβώ και γίνω επίορκος, να πάθω τα αντίθετα.