Διεθνές Ιπποκράτειο Ιδρυμα * ΔΙΙΚ
Μέλη Διεθνούς Ιπποκρατείου Ιδρύματος ΚωΤα μέλη του Ιδρύματος διακρίνονται σε:

α) Ιδρυτικά,
β) Τακτικά,
γ) Πάρεδρα και
δ) Επίτιμα.
 
  • Ιδρυτικά είναι τα μέλη του ΔΙΙΚΩ που πήραν μέρος στην ίδρυση του και υπόγραψαν την πράξη της ίδρυσης του .
 
  • Τακτικά μέλη γράφονται, μετά από αίτηση τους που υποβάλλεται στο Διοικητικό Συμβούλιο, οι αδιακρίτως εθνικότητας, φυλής, φύλου και τόπου εγκατάστασης, διπλωματούχοι αναγνωρισμένων Ιατρικών Σχολών ιατροί, ανεξάρτητα από ειδικότητα και οι διπλωματούχοι συναφών αναγνωρισμένων Σχολών οδοντίατροι, φαρμακοποιοί, βιοχημικοί κ.λ.π.
    Τακτικά επίσης μέλη δύνανται να γράφονται, μετά από αίτηση τους που υποβάλλεται στο Διοικητικό Συμβούλιο και ύστερα από απόφαση του, και οι άλλοι επιστήμονες, απόφοιτοι Ανωτάτων Σχολών της ημεδαπής και αλλοδαπής που επιθυμούν να συμβάλλουν ηθικά και υλικά στην επιτυχία των σκοπών του Ιδρύματος.
 
Πάρεδρα: Πρόσωπα όχι απαραίτητα κάτοχοι πτυχίου Ανώτατης Σχολής, που απασχολούνται όμως με Ιπποκρατικές μελέτες και την Ιπποκρατική Ηθική και Δεοντολογία και προωθούν έτσι τους στόχους του Ιδρύματος, μπορούν να γράφονται ως Πάρεδρα μέλη μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
 
Ο τίτλος του Επίτιμου μέλους απονέμεται από τη Διοίκηση σε Έλληνες και ξένους, που προσέφεραν εξαιρετικές υπηρεσίες για την επιτυχία των σκοπών του Ιδρύματος.
 
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ
 
Τα όργανα του Διεθνούς Ιπποκρατείου Ιδρύματος της Κω είναι:
 
α] το Διοικητικό Συμβούλιο και
β] η Εξελεγκτική Επιτροπή.
 
Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι επταμελές (7 μέλη) και απαρτίζεται από διακεκριμένες προσωπικότητες, κυρίως του Ιατρικού χώρου και των συναφών επιστημών, καθώς και απο εκπρόσωπο της Πρωτοβάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Κω.
Η διάρκεια της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τετραετής.